Zgodnie z projektem rozporządzenia strażnik gminny będzie mógł nałożyć mandat karny m.in. za kopanie rowów oraz wydobywanie piasku, żwiru, torfu, margieli oraz gliny na cudzym gruncie. Ma to zapewnić strażnikom możliwości szybkiej reakcji wobec osób wydobywających np. piasek z zamkniętych starych żwirowni stanowiących własność gminy, czy wywożących piasek z lasu.

Karalne będzie również naruszanie (także nieumyślne) zakazów lub ograniczeń obowiązujących na terenie parku kulturowego lub jego części. Jako że zakazy i nakazy może nakładać w drodze uchwały rada gminy (po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków), logiczną konsekwencją tego jest nadanie strażnikom uprawnień do nakładania mandatów karnych, aby ułatwić respektowanie przedmiotowych zakazów i nakazów.

Strażnicy będą mogli w dalszym ciągu karać za łamanie ciszy wyborczej oraz prowadzenie agitacji wyborczej w miejscach, gdzie jest to zabronione. Dotychczasowe przepisy nadające im te uprawnienia stracą moc wraz z ordynacjami wyborczymi, które zastąpi 1 sierpnia 2011 r. Kodeks wyborczy.

Rozporządzenie miałoby wejść w życie po upływie 14 dni ogłoszenia z wyjątkiem przepisów dotyczących karania wykroczeń przeciwko przepisom Kodeksu wyborczego, które weszłyby w życie jednocześnie z Kodeksem – 1 sierpnia 2011 r.

Na podstawie: bip.mswia.gov.pl/