13 stycznia br. opublikowane zostały rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych: z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U z 2014 r., poz. 55) oraz z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży (Dz. U z 2014 r., poz. 56) .


Pierwsze z rozporządzeń uprawnia strażników do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za naruszenie wymogów dotyczących magazynowania odpadów (art. 174 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz. U. z 2013, poz. 21), zlecanie gospodarowania odpadami nieuprawnionym podmiotom (art. 175 ustawy o odpadach) oraz zbieranie odpadów bez odpowiedniej umowy, o której mowa w art. 45 ust 2 ustawy o odpadach (art. 177 ustawy o odpadach). Rozporządzenie przywraca strażnikom uprawnienia do karania mandatami prowadzących punkty zbierania metali za niedopełnienie formalności przy skupie (art. 188 ustawy) oraz osób nielegalnie spalających śmieci (art. 191 ustawy). Doprecyzowano również kwestię wydawania komendantom straży miejskich (gminnych) upoważnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu. Z dniem wejścia w życie nowelizacji będzie za to odpowiadał wójt (burmistrz, prezydent miasta).


Zmiana rozporządzenia dotyczącego ewidencji etatów i wyposażenia dotyczy uporządkowania katalogu elementów wyposażenia podlegających ewidencji oraz dodaniu do niego siatek obezwładniających. Nowe przepisy będą miały zastosowanie już do informacji składanych przez komendantów straży miejskich (gminnych) za 2013 r.

Artykuł pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U z 2014 r., poz. 55)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży (Dz. U z 2014 r., poz. 56)