W skład międzyresortowej grupy wchodzili m.in. przedstawiciele ministerstw Cyfryzacji, Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W przypadku uzyskania przez Strategię pozytywnej opinii Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji, trafi ona pod obrady rządu, a następnie zostanie przyjęta w drodze uchwały.

Strategia Cyberbezpieczeństwa uchwalana jest na okres 5 lat. Koordynatorem jej wdrażania, jest minister właściwy do spraw informatyzacji. Podstawowym celem dokumentu jest zagwarantowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa sektora publicznego, sektora prywatnego oraz obywateli w zakresie świadczenia lub korzystania z usług kluczowych oraz usług cyfrowych.

Projekt Strategii zakłada ważne rozwiązania z punktu widzenia JST. Z dokumentu wynika bowiem, że Rada Ministrów w ramach współpracy administracji rządowej z administracją samorządową będzie rekomendowała i działała na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia klastrów bezpieczeństwa dla tej administracji.

(mc.gov.pl)

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Omega Administracja Samorządowa
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów