Pytanie:
Kameleon jemeński został zakupiony w Polsce na wystawie zwierząt. Sprzedającym był Czech. Nabywcy przekazany został dokument "potwierdzenie pochodzenia zwierzęcia". Wskazuje on adres czeskiego hodowcy, gatunek, datę urodzenia oraz adnotację, że w Czechach nie ma konieczności rejestracji tego gatunku.

Czy przedstawiony dokument daje staroście podstawę do rejestracji zwierzęcia?

Odpowiedź:
Starosta może zarejestrować kameleona jemeńskiego, jeżeli zwierzę urodziło się w hodowli w Czechach. W Czechach faktycznie nie ma obowiązku rejestracji kameleona jemeńskiego i wydany przez hodowcę dokument jest wystarczająca podstawą do rejestracji kameleona.

Uzasadnienie:
Wszystkie gatunki kameleonów są chronione konwencją o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem (CITES). Każdy, kto nabył kameleona, bez względu na jego gatunek musi go zarejestrować. Gdyby kameleon urodził się w Polsce, to jego hodowca musiałby wydać nabywcy zaświadczenie wystawione przez powiatowego lekarza weterynarii o urodzeniu w hodowli, które stanowiłoby podstawę rejestracji zwierzęcia. Skoro jednak w Czechach nie rejestruje się kameleona, to wystarczającym dokumentem jest dokument wystawiony przez hodowcę w Czech. Jak wynika z pytania, zawiera on wystarczające informacje do zarejestrowania okazu. Jest to tzw. inny dokument potwierdzający pochodzenie zwierzęcia, o którym mowa w art. 64 ust. 4 pkt 11 lit. d ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody.

Uwagi:
Zgodnie z utrwalonym poglądem doktryny, w razie wątpliwości dotyczących dokumentów przedstawianych organowi administracji publicznej, należy odwołać się do reguł ogólnych zawartych w ustawie z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a. dotyczących postępowania dowodowego. Zgodnie z art. 75 § 1 k.p.a., jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny. Należy jednak mieć na względzie, że ustawodawca w art. 64 ust. 4 pkt 11 lit. d u.o.p. wyraźnie stwierdza, że wnioskodawca ma przedstawić dokument, a zatem zeznania świadków, którzy np. potwierdzą, że zwierzę zostało nabyte na wystawie lub samo ustne oświadczenie sprzedawcy kameleona, że urodził się w jego hodowli w Czechach, nie mogą być uwzględnione jako dokument potwierdzający legalne pochodzenie. Natomiast oświadczenie hodowcy dotyczące legalnego pochodzenia zwierzęcia złożone na piśmie spełnia już dyspozycję przepisu. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami