Wojewodowie 21 marca muszą wydać obwieszczenie o planowanej na ich terenie kwalifikacji wojskowej. Wezwania do ponad 250 tys. 19-latków wyślą wójtowie i burmistrzowie.

W tym roku wojewodowie przy współpracy ze starostami, z wójtami, burmistrzami i prezydentami miast przeprowadzają po raz trzeci kwalifikację wojskową. Od chwili zawieszenia obowiązkowej służby wojskowej zastąpiła ona pobór. Kwalifikacja ma zostać ogłoszona przez województwa 21 marca. Taką datę określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z 23 lutego 2011 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2011 r. (Dz. U. Nr 40, poz. 209). Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci wzywają do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w formie wezwań. W tym roku kwalifikacja ma trwać od 4 kwietnia do 30 czerwca. Ma na celu zweryfikowanie predyspozycji i stanu zdrowia psychofizycznego młodych osób potrzeb czynnej służby wojskowej. W jej trakcie wójt, burmistrz lub prezydent prowadzi tzw. listę stawiennictwa oraz wypłaca rekompensatę za ewentualną utratę zarobków. Zwraca też koszty przejazdu związane z kwalifikacją. Dotację celową z budżetu na te świadczenia przekazuje gminom starosta. W tym roku ma ona wynieść 18 mln zł. Z kolei starosta na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji zapewnia lokal – nie tylko dla przedstawicieli wójta lub burmistrza, ale także wojskowego komendanta uzupełnień i powiatowej komisji lekarskiej. Powinien też zapewnić odpowiednie wyposażenie do przeprowadzenia kwalifikacji.

Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Gazeta Prawna, 3 marca 2011 r.