Jak należy prawidłowo opodatkować podatkiem od nieruchomości nowo wybudowany stadion sportowy?

Chodzi głównie o opodatkowanie zadaszonych trybun na stadionie.

Odpowiedź

Stadiony, co do zasady, opodatkowane są podatkiem od nieruchomości jako budowle. Nie dotyczy to zadaszonych trybun na stadionach, które opodatkowane są podatkiem od nieruchomości jako budynki. Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu.

Uzasadnienie

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają, między innymi, budynki lub ich części (zob. art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – dalej u.p.o.l. ) oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (zob. art. 2 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. ). Budynkami są obiekty budowlane, które są trwale związane z gruntem, wydzielone z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadające fundamenty i dach (zob. art. 1a ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. ). Natomiast budowlanymi są obiekty budowlane niebędące budynkami lub obiektami małej architektury, a także urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym, które zapewniają możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem (zob. art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. ).

Stadiony, co do zasady, nie posiadają dachu, a więc są budowlami. W konsekwencji stadiony – zważywszy, że są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (działalności związanej ze sportem) – podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości jako budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podstawę ich opodatkowania stanowi zatem wartość początkowa dla celów amortyzacji ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego (zob. art. 4 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. ), a jeżeli od stadionów nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych – ich wartość rynkowa, określona przez podatnika na dzień powstania obowiązku podatkowego (zob. art. 4 ust. 5 u.p.o.l. ). Stawka podatku od nieruchomości od stadionów wynosi 2% (zob. art. 5 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. ).

Wątpliwości budzi kwestia jak w świetle powyższego należy traktować zadaszone trybuny stadionów sportowych. Posiadają one dach, a jednocześnie zadaszone trybuny do oglądania sportów na świeżym powietrzu uważane są na gruncie PKOB (Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych) za budynki (a konkretnie – za budynki kultury fizycznej o symbolu PKOB 1265). Prowadzi to według mnie do wniosku, że zadaszone trybuny stadionów sportowych należy dla celów podatku od nieruchomości traktować jako budynki. Podstawą ich opodatkowania jest zatem powierzchnia użytkowa (zob. art. 4 ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. ), zaś stawka podatku to stawka przewidziana dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (maksymalnie jest to 21,05 zł od 1 m2 powierzchni).

Dodać należy, że w przypadku nowo wybudowanych stadionów sportowych zastosowanie znajduje art. 6 ust. 2 u.p.o.l. Stanowi on, że jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona, albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem. A zatem stadiony (jako budowle) oraz zadaszone trybuny (jako budynki) są opodatkowane podatkiem od nieruchomości od 1 stycznia następującego po roku, w którym ich budowa została zakończona (względnie po roku, w którym rozpoczęto ich użytkowanie przed ostatecznym wykończeniem).

Na marginesie dodać należy, że do opodatkowania podatkiem od nieruchomości stadionów (w tym zadaszonych trybun stadionów) nie dochodzi, jeżeli rada gminy (rada miejska) nie wprowadzi stosownego zwolnienia od podatku. Tytułem przykładu wskazać można uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 4 listopada 2010 r., LVI/1712/10, która wprowadziła zwolnienie od podatku od nieruchomości gruntów zajętych pod inwestycje przeznaczone na stadiony sportowe oraz gruntów, budynków i budowli zajętych na potrzeby funkcjonowania stadionów.

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego Administracja

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.)