Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 27.06.2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1320) – dalej jako r.ś.k.e., weszło w życie 12.07.2017 r., przy czym przepisy intertemporalne zawierają szczególną regulację w odniesieniu do JEDZ.

Zgodnie z § 7 ust. 2 r.ś.k.e. w postępowaniach wszczętych w okresie od dnia wejścia w życie rozporządzenia do 17.10.2018 r. przez zamawiających innych niż centralny zamawiający, nie stosuje się przepisów r.ś.k.e., za wyjątkiem przepisów dotyczących składania oświadczenia o jakim stanowi art. 25a p.z.p. Przepisy r.ś.k.e. stosuje się więc w odniesieniu do JEDZ od dnia 18.04.2018 r.

Rozporządzenie ma za zadanie wskazać zamawiającym oraz wykonawcom szczegółowy sposób postępowania zarówno na etapie przygotowania procedury prowadzonej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, jak i na etapie ofertowania, czy też już po złożeniu ofert.

Zamawiający jako gospodarz postępowania zobligowany jest do poinformowania wszystkich wykonawców potencjalnie zainteresowanych udziałem w procedurze o regułach jakie w tym zakresie zostały wprowadzone. Wyrazem nałożenia na zamawiającego obowiązku informacyjnego w tym zakresie są m.in. postanowienia § 2 r.ś.k.e., czy też § 3 ust. 3 r.ś.k.e.

Zgodnie z przywołanymi przepisami w ogłoszeniu lub w SIWZ albo w innym dokumencie rozpoczynającym postępowanie wskazuje się środki komunikacji elektronicznej, przy użyciu których będzie następować komunikacja z wykonawcami. Przedmiotowa informacja musi być przedstawiona wraz z wymaganiami technicznymi i organizacyjnymi wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich wykorzystaniu.

Zamawiający jest uprawniony do tego, by uzależnić udział w postępowaniu od zaakceptowania przez wykonawców regulaminu korzystania z serwisu udostępnianego na potrzeby elektronicznego kontraktowania. Treść regulaminu winna zostać zawarta w ogłoszeniu lub w SIWZ lub w innym dokumencie wszczynającym proces zakupowy. Zamawiający zobligowany jest także do udostępnienia zainteresowanym wykonawcom informacji na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych. Spełnienie wymogu, o jakim mowa w § 3 ust. 3 r.ś.k.e., może nastąpić poprzez podanie wymaganych danych na stronie internetowej, na której udostępnia się dokumentację postępowania.

Formaty danych jakie mogą być wykorzystywane przy składaniu dokumentów elektronicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej muszą odpowiadać formatom danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570).

Zamawiający określając dopuszczalne formaty danych winien więc kierować się treścią rozporządzenia Rady Ministrów z 12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 113 ze zm.).