Do budżetu gminy wpływają środki finansowe za dzierżawę obwodów łowieckich.

Czy gmina ma obowiązek przeznaczać te środki na konkretne cele np. związane z wspieraniem działalności kół łowieckich w zakresie odnawiania populacji zwierzyny?


Odpowiedź

Czynsz dzierżawny zawsze jest przeznaczany na konkretne cele. Może być więc przeznaczony, np. na odnawiania populacji zwierzyny, jeśli samorząd gminy tak postanowi.

Uzasadnienie

Opłaty z tytułu czynszów dzierżawnych, które otrzymują gminy, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066) - dalej pr. łow., przeznaczone są na cele przez nie realizowane, a ustanawiane przez samorząd gminny. Wobec tego to od samorządu gminy zależy, na co te środki zostaną wykorzystane. Dzierżawcy obwodów łowieckich nie mają wpływu na przeznaczenie środków z tytułu dzierżawy.


Koła łowieckie wpłacają czynsz dzierżawny za wydzierżawiony obwód łowiecki staroście, który zobowiązany jest go rozliczyć (praktycznie przekazać), nadleśnictwom i gminom według zasad określonych w art. 31 ust. 2 pr. łow. Nadleśnictwu przypada czynsz odpowiadający powierzchni państwowych gruntów leśnych, a gminom - odpowiadający pozostałej powierzchni obwodu łowieckiego.