Odpowiedź eksperta pochodzi z programu LEX Zamówienia Publiczne.

Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych dalej p.z.p. wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Po nowelizacji p.z.p., która wejdzie w życie 19 października 2014 r. (ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych) dyspozycja przywołanego przepisu rozszerzy się o zdolność ekonomiczną. Instytucja ta nie dotyczy warunku posiadania uprawnień, jeżeli przepisy prawa wymagają takich do realizacji zamówienia.

Wykonawcy powinni być gotowi na nowe zasady w przetargach>>

Założeniem tej regulacji jest, aby wykonawca, który sam nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, mógł odwołać się do zasobów innego podmiotu, w celu uzyskania danego zamówienia, przy czym spoczywa na nim obowiązek udowodnienia, że będzie dysponował tymi zasobami, w szczególności poprzez przedstawienie pisemnego zobowiązania takiego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Posiłkowanie się zasobami podmiotu trzeciego w zakresie spełniania warunków można porównać do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w stosunku do których w odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 2–4 p.z.p. przyjmuje się, że konieczność ich spełniania odnosi się do konsorcjum jako całości, nie zaś do jego poszczególnych członków. Warunki dotyczące odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, dysponowania potencjałem kadrowym i technicznym oraz sytuacją ekonomiczną i finansową podlegają co do zasady sumowaniu i łącznej ocenie przez zamawiającego. Oznacza to, że co do zasady zamawiający nie może wymagać, aby warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione samodzielnie przez jednego z wykonawców tu partnerów konsorcjum (np. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 maja 2010 r. (KIO/UZP 733/10)). Wyjątkiem od sumowania pozostaje okoliczność spełniania warunków dotyczących wskaźników niemożliwych do zsumowania, np. wskaźnika rentowności. W takim przypadku dopuszczalne jest żądanie spełnienia warunku przez jednego z członków konsorcjum, niemniej jednak nie można żądać, aby był to konkretny z członków konsorcjum, analogicznie należy potraktować sytuację posługiwania się zasobami podmiotu trzeciego przez wykonawcę.

W wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 października 2010 r. (KIO/UZP 2172/10) wskazano, że "(...) Przepisy ustawy Pzp nie stawiają wymogu, by żądanym doświadczeniem winien wykazać się jedynie jeden podmiot. Z treści art. 26 ust. 2b zd. 2 wynika, iż wykonawca dysponuje wiedzą i doświadczeniem podmiotów trzecich. Oczywistym jest zatem, iż nie jest to jego doświadczenie, ale doświadczenie, którym dysponuje w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia. Przy ocenie spełniania warunku wiedzy i doświadczenia zamawiający winien zatem uwzględnić wszystkie zamówienia objęte wykazem, niezależnie od tego czy wykonał je jeden czy też więcej podmiotów. Dopiero ich łączna ilość oraz zakres będą zaświadczać o tym, czy wykonawca (wraz z ewentualnymi podmiotami, na których zasobach polega) posiada doświadczenie odpowiednie do konkretnego zamówienia. (...)".

Podsumowując, gdy w zakresie potwierdzania warunku dotyczącego sytuacji finansowej wykonawca załączył do oferty zaświadczenie z banku o posiadanych środkach finansowych w wysokości 60.000 zł oraz zaświadczenie z banku wystawione na podmiot trzeci na kwotę 50.000 zł, należy uznać warunek posiadania przez Wykonawcę środków finansowych w kwocie minimum 100.000 zł. za spełniony.