Konwent Starostów Województwa Wielkopolskiego zabrał głos w związku z projektami nowelizacji rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej i sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich.

Projekt rozporządzenia zakłada zmniejszenie składu osobowego powiatowej komisji lekarskiej. Według proponowanych przepisów, w jej skład wejdzie zaledwie jeden lekarz i jedna osoba średniego personelu medycznego. Obecnie o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej orzeka trzech lekarzy i dwie osoby średniego personelu medycznego. Zdaniem Konwentu, zamiana ta negatywnie wpłynie na jakość przeprowadzanych kwalifikacji wojskowych. Jeden lekarz ze względów czasowych nie będzie w stanie rzetelnie przeprowadzić wymaganych badań. Jak wynika z analizy Konwentu, nie jest fizyczną możliwością aby jeden lekarz był w stanie ocenić stan zdrowia badanych w ilości 30-40 osób.

Z krytyką spotkał się również pomysł by księga orzeczeń lekarskich prowadzona była przez pracownika starostwa (będącego sekretarzem komisji) a nie jak było to wcześniej przez osobę średniego personelu medycznego. Projekt rozporządzenia zakłada, że lekarz będzie podawał osobie prowadzącej księgę wynik badania celem jego udokumentowania. Sekretarz komisji sporządzi również orzeczenie oraz poprowadzi wykaz osób kwalifikacji wojskowej. Zdaniem Konwentu rozwiązanie to nie sprawdzi się w praktyce, gdyż do tych czynności wymagana jest choć elementarna znajomość terminologii medycznej, której nie posiada pracownik starostwa. Zmiana ta oprócz znacznego spowolnienia prac komisji spowodować może liczne błędy w księgach orzeczeń lekarskich.

Konwent zaproponował żeby komisja składała się z dwóch lekarzy i dwóch osób średniego personelu medycznego do prowadzenia książki orzeczeń lekarskich oraz badań ogólnych zleconych przez przewodniczącego komisji. Zdaniem Konwentu przewidziana w projekcie rozporządzenia redukcja składu komisji to jedynie pozorne oszczędności. W rzeczywistości prace komisji w okrojonym składzie trwałyby dłużej co generowałoby dodatkowe koszty.

Starostowie z województwa wielkopolskiego uznali również, że zaproponowane w projekcie rozporządzenia stawki dla przewodniczącego komisji są nieadekwatne do tak ważnego i odpowiedzialnego zadania. Projektowany akt prawny zakłada, że przewodniczącemu komisji należeć się będzie 180-200 zł za każdy dzień pracy. Odpowiednim do sytuacji rynkowej wynagrodzeniem zdaniem Konwentu powinno być 300 złotych. Jak uważają przedstawiciele starostw przy zaproponowanych przez Radę Ministrów stawkach trudno będzie znaleźć odpowiednią ilość osób chętnych do pracy.