Zdaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach przez stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich należy rozumieć wykonanie w trakcie roku budżetowego wydatków w zakresie limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Zatem, w sprawozdaniu z wykonania budżetu należy przedstawić odrębne dla każdego przedsięwzięcia wydatki, w podziale na bieżące i majątkowe. Jednocześnie należy podać nazwę i cel realizowanego programu, łączne nakłady finansowe oraz wykonanie wydatków z tego tytułu w danym okresie sprawozdawczym.


Stosownie byłoby, aby jednostka samorządu terytorialnego, przy uwzględnianiu w sprawozdaniu z wykonania budżetu stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich, nie odnosiła się tylko do kwot wykonania z danego roku do planu danego roku, czy nawet do planu całego zadania wieloletniego, ale by również pojawiła się informacji jakie kwoty zostały wydane na zadanie w latach poprzednich, bowiem dopiero wtedy można ocenić jak przebiega realizacja danego zadania wieloletniego, czyli jaki jest stopień jego zaawansowania.

Ponadto należy wskazać, że za I półrocze jednostka samorządu terytorialnego sporządza informację, która zawiera elementy określone w art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), natomiast na podstawie art. 269 u.f.p. sporządzane jest sprawozdanie z wykonania budżetu. Zgodnie z art. 266 u.f.p. sporządzana jest informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, natomiast w sprawozdaniu z wykonania budżetu sporządzanym na podstawie art. 269 u.f.p. jest mowa o stopniu zaawansowania programów wieloletnich.

Źródło: www.katowice.rio.gov.pl