Dane w sprawozdaniach budżetowych Rb-33 i OŚ-4g z wykonania planu finansowego Funduszu Ochrony Środowiska muszą być zgodne z ewidencją księgową. Wszystkie dane prezentowane w obu sprawozdaniach mają swoje źródło w zapisach księgowych, a zatem stan środków na rachunku funduszu, wszelkie wpływy oraz wydatki z niego ujęte w OŚ-4g powinny odpowiadać wykazanym w Rb-33.

Uzasadnienie

Podmiotem zobowiązanym do sporządzania sprawozdania OŚ-4g jest zarząd gminy.

W sprawozdaniu tym prezentuje się wpływy i wydatki oraz stan środków funduszu na początek i koniec roku sprawozdawczego. Wpływy wykazuje się według tytułów płatności, natomiast wydatki według podstawowych celów ochrony środowiska, w rozbiciu na rodzaj jednostki. Zgodnie z objaśnieniami do sprawozdania, dane powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych za rok sprawozdawczy.

Sprawozdanie Rb-33 półroczne/roczne z wykonania planów finansowych funduszy celowych, które nie posiadają osobowości prawnej, dotyczy funduszy ujmowanych na wyodrębnionym rachunku bankowym. Podstawą gospodarki finansowej funduszu celowego jest roczny plan finansowy, a wydatków można dokonać tylko w ramach posiadanych środków finansowych, obejmujących bieżące przychody i pozostałości środków z okresów poprzednich, co wynika z art. 29 ust. 5-6 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

W sprawozdaniu tym ujmuje się dane wynikające z planu wydatków uchwalonego przez organ stanowiący (w kolumnie Plan) oraz wszystkie zmniejszenia funduszu celowego, czyli koszty klasyfikowane według paragrafów oraz inne niż koszty zmniejszenia funduszu (w kolumnie Wykonanie).

Zgodnie z § 6 ust. 1 oraz § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.), kwoty wykazane w sprawozdaniu Rb-33 powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.