Każdy wójt zobowiązany jest do sporządzenia i przedstawienia zarówno radzie, jak i regionalnej izbie obrachunkowej, sprawozdania z wykonania budżetu za rok poprzedni.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z treścią art. 199 starej ustawy o finansach publicznych, przedstawia w terminie do 20 marca roku następującego po roku budżetowym sprawozdanie z jego wykonania. Odbiorcą sprawozdania będzie organ wykonawczy (rada, sejmik) oraz właściwa regionalna izba obrachunkowa.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 r. sporządza się według starych zasad, obowiązują również dotychczasowe terminy.

Opracowanie: Karol Kozłowski, RPE WKP
Źródło: Rzeczpospolita z dnia 1 lutego 2010 r.