Pytanie:
Proszę o informację w zakresie prawidłowości pokrycia z dotacji dla niepublicznego żłobka kosztów związanych z malowaniem pomieszczenia sali zabaw i sali do spania dla dzieci oraz zakupu żarówek ledowych do tych pomieszczeń. Właściciel prywatnego żłobka z dotacji otrzymanej z gminy pokrył koszty malowania ścian w żłobku (sala zabaw i sala do spania). Lokal, w którym znajduje się żłobek nie jest własnością osoby prowadzącej żłobek, lokal jest wynajmowany. Czy w tej sytuacji koszt malowania może być poniesiony z dotacji?Właściciel żłobka zakupił także do tych pomieszczeń lampy i żarówki ledowe uzasadniając, że dotychczasowe oświetlenie (lampy jarzeniowe) jest przestarzałe i szkodliwe dla oczu bo wpływa na to że oczy się męczą – a w przypadku dzieci jest to szczególni ważne. Zatem czy ten koszt może być pokryty z dotacji?

Odpowiedź:
Sposób wykorzystania dotacji powinien być określony w umowie dotacyjnej.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, niepubliczny żłobek może otrzymać na każde dziecko objęte opieką w żłobku dotację celową z budżetu gminy. Wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej określa rada gminy w drodze uchwały. Z kolei, szczegółowe określenie zadań (wydatków), które mogą zostać sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji powinno nastąpić w umowie zawartej z podmiotem prowadzącym żłobek niepubliczny. Zgodnie z zapisem art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, umowa dotacyjna określa m.in. opis zakresu rzeczowego zadania, na którego realizację są przekazywane środki dotacji. Jeżeli więc zakup żarówek mieści się w ustalonym zakresie zadania sfinansowanego ze środków dotacji – wówczas takie wykorzystanie środków dotacyjnych jest prawidłowe. 

LEX Prawo Oświatowe
Artykuł pochodzi z programu LEX Prawo Oświatowe
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami