Prezydent Miasta Gdańska i Marszałek Województwa Pomorskiego zapraszają na kongres „Smart metropolia”, który odbędzie się w Gdańsku w dniach 21-22 listopada 2013 roku.

Dyskusje podczas kongresu odbędą się w siedmiu panelach tematycznych – przestrzeń, mobilność, smartlas, zarządzanie, energia, turystyka, laboratorium innowacji społecznej. Główną ideą kongresu jest stworzenie stałego forum wymiany myśli i doświadczeń wszystkich odpowiedzialnych za jakość życia wspólnot samorządowych w gminach, powiatach, województwach, regionach.


Cele kongresu to:
•budowanie płaszczyzny współpracy i wymiany doświadczeń między gminami;
między władzami samorządowymi a przedsiębiorcami; przedsiębiorcami a światem nauki;
•popularyzacja idei metropolitalnej i jej znaczenia dla rozwoju miast i obszaru funkcjonalnego;
•wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w ramach metropolii europejskich i polskich.


W ramach kongresu odbędzie się III edycja Międzynarodowej Konferencji INNO3city - Pomorski Port Kreatywności, podczas której poruszone zostaną kwestie edukacji dla przedsiębiorczości oraz innowacji technologicznych w edukacji. Ponadto w ramach kongresu odbędzie się uroczystość wręczenia Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego za Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Pomorskiego 2013.

Kongres skierowany jest do praktyków i teoretyków zajmujących się rozwojem inteligentnej metropolii tj.: zarządzających miastem – samorządowców i przedstawicieli sektora usług komunalnych i usług turystycznych, planistów, urbanistów, projektantów, naukowców, przedsiębiorców oferujących inteligentne systemy i techniki stosowane w miastach. Podczas kongresu będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytania: jak przełożyć teorię smart growth na konkretne rozwiązania, jak zarządzać usługami publicznymi w obszarach funkcjonalnych przekraczających granice administracyjne, a przede wszystkim jak budować potencjał gospodarczy i podnosić jakość życia mieszkańców przez zintegrowane działania.

Obrady odbywać się będą w dwóch językach polskim i angielskim.

Uczestnictwo w kongresie jest bezpłatne.

Więcej informacji na stronie www.smartmetropolia.pl

Serwis Samorządowy www.samorzad.lex.pl objął kongres Smartmetropolia patronatem medialnym