Mieszkanka gminy zwróciła się do przewodniczącej miejskiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności o zmianę orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

W odpowiedzi przewodnicząca wyjaśniła przyczyny odroczenia posiedzenia w sprawie oraz zasady powoływania do składu orzekającego dodatkowych specjalistów oraz o konieczności jej osobistego udziału w posiedzeniu zespołu wraz z pouczeniem o skutkach prawnych niestawiennictwa.

Kobieta wniosła zażalenie do SKO na pismo przewodniczącej zarzucając stawianie utrudnień proceduralnych i formalności w załatwieniu sprawy zmiany posiadanego orzeczenia.

SKO stwierdziło niedopuszczalność zażalenia.

W ocenie kolegium pismo miało charakter wyłącznie informacyjny, nie zostało wydane w formie postanowienia, gdyż nie spełnia wymogów z art. 123 Kpa.

W związku z tym nie przysługuje na nie zażalenie.

WSA przypomniał, iż samorządowe kolegia odwoławcze są organami wyższego stopnia jedynie w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

Kolegium nie posiada statusu organu wyższego stopnia, a tym samym organu odwoławczego w stosunku do powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Zatem do właściwości kolegium nie należy sprawa dotycząca oceny dopuszczalności zażalenia wniesionego przez skarżącą na pismo przewodniczącej miejskiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

Orzekając zaskarżonym postanowieniem o niedopuszczalności zażalenia kolegium naruszyło przepisy o właściwości rzeczowej – uznał sąd.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 27 kwietnia 2017 r., sygn. akt II SA/Go 165/17, nieprawomocny 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Samorząd Terytorialny
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów