Odpowiedź

Przepisy ustawy o systemie oświaty nie ustanawiają takiego obowiązku.

Uzasadnienie

Przepisy prawa oświatowego, stanowi, że arkusz organizacji pracy szkoły zatwierdza organ prowadzący, nie wymagają kontrasygnaty skarbnika. Arkusz organizacyjny szkoły powinien zatwierdzić wójt (burmistrz, prezydent miasta), czyli organ wykonawczy gminy. Skuteczność tej czynności nie jest uzależniona od kontrasygnaty skarbnika.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)