Jeden z wielkopolskich szpitali prowadził przetarg na dostawę drewna przeznaczonego na opał. Dwa miesiące po opublikowaniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zamawiający zawiadomił wykonawców biorących udział w postępowaniu o jego unieważnieniu. Niedookreślenie maksymalnej wielkości dostawy drewna w ciągu doby oraz wymagań dotyczących potencjału technicznego wykonawcy, spowodowało, że według zamawiającego, złożonych w postępowaniu ofert nie dało się efektywnie porównać.

Wada jest podstawą unieważnienia przetargu publicznego >>>

Właściciel jednego z przedsiębiorstw startujących w przetargu odwołał się do KIO. Zarzucał zamawiającemu zaniechanie czynności oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej z nich oraz niezgodne z prawem dokonanie unieważnienia postępowania. Odwołujący argumentował, że w tym przypadku nie zaszła żadna z przesłanek unieważnienia postępowania wyliczonych w art. 146 ust. 1 p.z.p.

Niejasna treść SIWZ może prowadzić do unieważnienia przetargu >>>

KIO oddaliła odwołanie i uznała unieważnienie postępowania za zasadne. Izba przywołała art. 93 ust. 1 pkt 7 p.z.p., według którego "zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego". Jednocześnie skład orzekający stwierdził, że brak określenia maksymalnej wielkości dostawy drewna oraz nieprecyzyjne zapisy SIWZ obarczyły zamówienie taką właśnie wadą. Wykonawcy mogli bowiem, oferować ogromne ilości drewna, wielokrotnie przekraczające zapotrzebowanie zamawiającego. Natomiast przez wadliwie skonstruowany zapis w SIWZ zamawiający musiał takie oferty ocenić bardzo wysoko.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 marca 2016 r. (KIO 390/16)

Źródło: www.uzp.gov.pl
 

Dowiedz się więcej z książki
Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł