Uzyskane w ten sposób informacje pozwolą na monitoring sytuacji dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej, monitorowanie stanu wydatków pokrytych z budżetu państwa na następne lata w celu ujęcia ich w ustawie budżetowej, jak również wykorzystanie pozyskanych danych przy przygotowywaniu - składanej corocznie Sejmowi i Senatowi - informacji z realizacji ustawy.


Rozporządzenie określa również terminy przekazywania sprawozdania. Gmina, powiat i samorząd województwa będą składały sprawozdania za okres od dnia 1 stycznia do 30 czerwca - w terminie do dnia 31 lipca danego roku oraz za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia - w terminie 31 stycznia roku następnego.

Wojewoda natomiast będzie obowiązany przekazać zbiorcze sprawozdanie półroczne ministrowi właściwemu do spraw rodziny za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca - w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku oraz za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia - w terminie do dnia 20 lutego roku następnego.
 

Rozporządzenie weszło w życie 9 grudnia 2012 r.

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (Dz. U. poz. 1371)