Protokół z przeprowadzonego konkursu na wolne stanowisko w urzędzie stanowi informację publiczną, a zainteresowanym osobom powinien być zapewniony wgląd w jego treść.

W chwili obecnej samorządy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń zamieszczają informacje o naborze na wolne stanowisko w urzędzie gminy, starostwie powiatowym lub urzędzie marszałkowskim. Co do zasady w tej formie ogłaszane są również wyniki naboru. Rozbieżności w interpretacji przepisów powstają natomiast, gdy niezadowolony z przebiegu konkursu kandydat żąda wglądu w szczegółowe informacje dotyczące jego przebiegu. Samorządy w takim wypadku nie zawsze wiedzą jak się zachować i czy zobowiązane są do udostępnia np. informacji o miejscu, które zajął dany kandydat.

Zgodnie z art. 14 i 15 ustawy o pracownikach samorządowych do publicznej informacji podaje się imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania. Natomiast dane o maksymalnie pięciu najlepszych kandydatach powinny być zamieszczone w protokole. W opinii Adama Leszkiewicza, współautora ustawy, nic nie stoi na przeszkodzie, aby samorządy protokoły te zamieszczały na swojej stronie internetowej. Zdaniem przewodniczącego Rady Służby Cywilnej wzmocniłoby to transparentość działań jednostek samorządu terytorialnego i wykluczyłoby możliwość wystąpienia choćby zarzutów o nieuczciwy nabór.

Dokumentacja zgromadzona w związku z przeprowadzonym naborem stanowi informację publiczną, zatem o wgląd do niej ubiegać się można również na podstawie art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Prawo to podlega ograniczeniu jedynie w zakresie przepisów o ochronie informacji niejawnych i innych tajemnic prawnie chronionych.


Opracowanie: Karol Kozłowski, RPE WKP
Źródło: Gazeta Prawna z dnia 16 marca 2010 r.