Jak wynika z opinii RIO, podstawą nałożenia mandatu karnego na podstawie art. 96 § 3 k.w. za naruszenie art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.), nie jest ujawnienie wykroczenia drogowego zarejestrowanego przez urządzenie rejestrujące, lecz złożenie lub odmowa złożenia przez właściciela lub posiadacza pojazdu oświadczenia o tym, kto w momencie popełnienia wykroczenia kierował pojazdem. W takim wypadku nie zostaje wypełniona dyspozycja art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), w konsekwencji czego przyjąć należy, iż dochody uzyskiwane z mandatów karnych wymierzanych na podstawie art. 96 § 3 k.w., nie podlegają ograniczeniom z art. 20d ustawy o drogach publicznych.

Źródło: www.bip.lodz.rio.gov.plwww.ms.gov.pl