Policja jest umundurowaną i uzbrojoną formacją służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Będąc formacją zmilitaryzowaną, jednostki organizacyjne Policji posiadają sztandary, których wzór i tryb nadania w myśl art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2011 r., Nr 287, poz. 1687 z późn. zm.) , dalej ustawa o Policji , określa minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Sztandar, w zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 1999 r. w sprawie wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Policji (Dz.U. Nr 97, poz. 1136) , dalej rozporządzenie , jest nadawany komendom Policji i szkołom policyjnym. Sztandar może być nadany również innej, niż wymienionym wyżej, jednostce na wniosek kierownika tej jednostki, zaopiniowany przez Komendanta Głównego Policji. Co do zasady organami Policji są Komendant Główny Policji, komendant wojewódzki Policji, komendant powiatowy (miejski) Policji oraz komendant komisariatu Policji (por. art. 6 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o Policji ). Natomiast przypisane tym organom zadania wykonują oni przy pomocy podległych im komend, a komendant komisariatu Policji - przy pomocy komisariatu (por. art. 6g ustawy ). Zatem sztandar może być nadany tym komendom a także komisariatom.

Sztandar jednostce nadaje minister właściwy do spraw wewnętrznych aktem nadania, na wniosek kierownika jednostki, zaopiniowany przez Komendanta Głównego Policji (§ 7 ust.1 rozporządzenia ). Środki finansowe potrzebne na zakup sztandaru mogą pochodzić z budżetu państwa, ponieważ w myśl art. 13 ust. 1 ustawy o Policji koszty związane z funkcjonowaniem Policji są pokrywane z budżetu państwa. Środki finansowe na ten cel nie mogą pochodzić z darowizny ponieważ katalog podmiotów wymienionych w art. 13 ustawy o Policji jest zamknięty, a ustawa nie dopuszcza finansowania Policji w sposób odmienny, wobec czego nie może ona otrzymać darowizny (por. uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 29 lipca 1999 r., XXXII/219/99).

Zwykle to nie państwo finansuje zakup sztandaru. Środki finansowe na ten cel pochodzą z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, od przedsiębiorstw, organizacji społecznych oraz z ofiarności społeczeństwa. Organizacją zbiórki w praktyce zajmują się powołane do tego celu społeczne komitety fundujące sztandary, w skład których wchodzi reprezentacja miejscowego społeczeństwa. Komitety prowadzą akcję informacyjną oraz podają konto, na które mogą być przekazywane środki finansowe na ten cel. Na tle tego zagadnienia rodzi się pytanie, czy jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać środki finansowe na ten cel, na konto komitetu fundującego sztandar. @page_break@

Udzielając negatywnej odpowiedzi na tak postawione pytanie, trzeba przywołać art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w którym ustawodawca określił, że jednostki samorządu terytorialnego mogą uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji , a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług. Przekazanie środków finansowych powinno odbywać się zgodnie z art. 13 ust. 4e ustawy o Policji , to jest poprzez ,,Fundusz Wsparcia Policji” (zwraca na to uwagę uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 20 lipca 2005 r., KI-4001/278/05), który jest państwowym funduszem celowym, składający się z funduszy: centralnego, wojewódzkich i szkół Policji (por. art. 13 ust. 4c ustawy o Policji ).

Środki funduszu są przeznaczone między innymi na zakup niezbędnych na potrzeby Policji towarów i usług (por. pismo z dnia 6 marca 2007 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, RIO/PN/573/207). Zakup sztandaru mieści się w dyspozycji art. 13 ust. 3 ustawy o Policji . Środki finansowe uzyskane przez Policję na podstawie porozumienia zawartego między komendantem powiatowym Policji a gminą (także powiatem i województwem samorządowym) przeznaczone na zakup sztandaru stają się przychodem wojewódzkiego funduszu i mogą być przekazane na ten cel. W myśl rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.), wydatki na ten cel powinny być sklasyfikowane w § 3000 – Wpłaty jednostek na fundusz celowy. Na kanwie tych rozważań trzeba przywołać art. 254 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych , który stwierdza, że zasady gospodarki finansowej w toku wykonywania budżetu powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2011 r., Nr 287, poz. 1687 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 1999 r. w sprawie wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Policji (Dz.U. Nr 97, poz. 1136)