Projekt skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego. Podstawowym warunkiem przystąpienia do programu jest założenie, iż budowa obiektu będzie współfinansowana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Kompleks powinien być ogólnodostępny, a korzystanie z niego nieodpłatne, pod nadzorem trenera – animatora sportu.

Kwota środków budżetowych przeznaczona na realizację zadań objętych programem wynosić będzie 33% kosztów kwalifikowanych zadania, nie więcej jednak niż 333.000 zł brutto. W przypadku inwestycji zlokalizowanych na terenie gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca tzw. ”wskaźnik G” jest niższy od 1.000 zł, dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki stanowić będzie do 47% kosztów kwalifikowanych inwestycji, nie więcej jednak niż 500 000 zł. Środki samorządów wojewódzkich wynosić będą do 33% wartości kosztorysowej zadania, nie więcej jednak niż 333.000 zł brutto. Udział własny wnioskodawcy może być pokryty poprzez wykonanie prac sposobem gospodarczym lub w ramach robót publicznych lub prac społecznych. Rozliczenie prac wykonanych w taki sposób wymaga złożenia kosztorysu powykonawczego, zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Koszt wykonania kosztorysu pokrywa wnioskodawca. W indywidualnych przypadkach dopuszcza się inny montaż finansowy środków własnych wnioskodawcy i innych środków.