Jak wynika z danych pochodzących ze sprawozdań budżetowych za I kwartał 2012 r. w samorządach wzrosły dochody: zarówno ogólne (o 2,6% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego) jak i własne (o 2,2%). Jednocześnie wzrosły wydatki: w stosunku do analogicznego okresu w 2011 r., kwota wydatków zrealizowanych ogółem była wyższa o 7,4%; wydatki majątkowe, zrealizowane przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie
3.514 mln zł (7,2% planu), były wyższe o 4,1%.

Ogólnie po pierwszym kwartale 2012 r. j.s.t osiągnęły dochody ogółem w łącznej kwocie 45.786 mln zł w stosunku do 39.609 mln zł wydatków.

Jednocześnie, jak podaje Ministerstwo Finansów, po I kwartale 2012 r. zadłużenie wyniosło 64.454 mln zł i stanowiło 35,6% planowanych dochodów ogółem, przy wskaźniku zadłużenia na koniec 2011 r. wynoszącym 38,4%.

Źródło: mf.gov.pl