Duża część odpowiedzialności za realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach będzie zależała od samych samorządów. Eksperci podkreślają, że samorządy nie powinny mieć z tym kłopotów.

Przygotowywana nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ma na celu objęcie wszystkich mieszkańców systemem zbierania odpadów i zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie. Znaczna część odpowiedzialności za realizację ustawy będzie się opierała na działalności gmin, które mają przejąć obowiązki związane z gospodarowaniem odpadów komunalnych. Według projektu ustawy gmina przejmie obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. Oznacza to, że gminy nie będą musiały już przeprowadzać referendum gminnego, którego wymóg w praktyce blokował przejęcie przez gminy zagospodarowania odpadów. Oznacza to również ustanowienie jednolitych zasad finansowania, odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie całego kraju. W nowym systemie gminy będą przeprowadzały przetargi na odbiór odpadów, gospodarowały środkami pochodzącymi z opłat pobieranych od mieszkańców za odpady (tak jak za wodę czy ścieki), a od firm egzekwowały odpowiednią jakość usług (odpowiednie zagospodarowywanie odpadów zgodne z prawem). W ocenie ekspertów gminy nie powinny mieć większych problemów z wywiązaniem się z nowych obowiązków.

Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Gazeta Prawna, 24 marca 2011 r.