Od 1 września nowym podsekretarzem stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji został Bogdan Dombrowski. Do jego zadań będzie należał nadzór na działaniami administracji rządowej w zakresie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w sprawach związanych z szerokopasmowym dostępem do internetu.


Dombrowski będzie nadzorował sprawy w kompetencjach administracji rządowej w zakresie realizacji celów Narodowego Planu Szerokopasmowego przez jednostki samorządu terytorialnego. Nowy wiceminister we współpracy z samorządami podejmie też działania na rzecz budowy pozytywnego otoczenia prawnego.


W ramach jego kompetencji będzie także współdziałanie z władzami lokalnymi w ramach Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych, oraz podejmowanie działań w ramach „linii współpracy” w zakresie realizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego.


Bogdan Dombrowski ma 57 lat. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył studia podyplomowe prawa samorządowego oraz europejskiego prawa samorządowego w Polskiej Akademii Nauk. Ma bogate doświadczenie samorządowe.

Był wójtem w gminie Suchy Dąb, pierwszym starostą gdańskim po utworzeniu powiatów, pracował jako dyrektor biura Związku Gmin Pomorskich, a w latach 1999-2006 był przewodniczącym Konwentu Starostów Województwa Pomorskiego. Od 1999 jest także radnym powiatu gdańskiego, a w ostatnim czasie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego rady. Od trzech kadencji pełni również funkcję prezesa zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

W 2012 roku powołany został na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.