Pytanie pochodzi z publikacji  Vademecum Głównego Księgowego Administracja .


Muzeum zakupiło pocztówki, szklany kieliszek, popielniczkę, porcelanowy zestaw śniadaniowy od osoby fizycznej na umowę kupna – sprzedaży.

Czy muzeum jako samorządowa instytucja kultury posiadająca osobowość prawną i nie będąca czynnym podatnikiem VAT, jest zwolniona z PCC?

Odpowiedź

Muzeum, będące samorządową instytucją kultury, nie podlega zwolnieniu podmiotowemu w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) - dalej u.p.c.c. - zwalnia się od podatku jednostki samorządu terytorialnego będące stroną czynności cywilnoprawnej.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 406), jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym.

Wynika stąd jasno, że samorządowe instytucje kultury nie mają statusu jednostki samorządu terytorialnego, skoro przez te jednostki są tworzone.
Zatem muzeum, będące samorządową instytucją kultury, nie podlega zwolnieniu podmiotowemu, o którym mowa w art. 8 pkt 4 u.p.c.c.
Muzeum może co najwyżej skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego dla sprzedaż rzeczy ruchomych, których podstawa opodatkowania nie przekracza 1000 zł, na mocyart. 9 pkt 6 u.p.c.c.

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego Administracja .