Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej polegająca na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej. Jeśli w wyniku zaistniałych zdarzeń i potencjalnych skutków, istnieje zagrożenie dla życia i mienia obywateli, ich praw i swobód oraz zagrożone są podstawowe wartości, interesy, cele instytucji i grup społecznych przez dłuższy okres czasu, na znacznym obszarze, a posiadane siły i środki odpowiedzialnych podmiotów nie zapewniają skutecznego działania, to sytuację taką nazywamy kryzysową.


Wśród liczny zadań własnych gmin znajduje się również ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego. To tylko jedno z wielu zadań, które bezpośrednio lub pośrednio wpisują się w działania gminy w ramach zarządzania kryzysowego.

Na konferencji pod tytułem „Problemy organizacyjno-techniczne bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego instytucji samorządowych” stworzone zostaną warunki do dyskusji nad rozwiązaniami systemowymi i technicznymi, których zadaniem powinno być jak największe wsparcie przedsięwzięć podejmowanych przez organy gminne w województwie małopolskim.


Konferencja odbędzie się w dniach 22–23 maja 2014 roku w Krakowie w Hotelu Best Western Premier.

Patronem medialnym konferencji Problemy organizacyjno-techniczne zarządzania kryzysowego instytucji samorządowych jest Serwis Samorządowy www.samorzad.lex.pl