Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.

Towarzystwo Ochrony nad Zwierzętami (TOZ) wystąpiło do urzędu miasta z wnioskiem o wydanie decyzji o czasowym odbiorze 14 dorosłych psów i 5 szczeniąt, przebywających pod opieką ich opiekunki. Przyczyną było znęcania się nad zwierzętami, poprzez niezapewnienie im właściwych warunków bytowania, bez wyprowadzania, dostępu do światła dziennego, bez dostępu świeżego powietrza.

Zwierzęta te zostały odebrane przez inspektorów towarzystwa w asyście funkcjonariuszy Policji i umieszczone w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

Prezydent miasta odmówił wydania decyzji.

TOZ zaskarżyło decyzję do SKO.

Kolegium uchyliło zaskarżoną decyzję i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Zdaniem WSA, rozpatrującego sprawę, kolegium nie zbadało, czy TOZ posiada przymiot strony w tej sprawie lub też zostało zaliczone do organizacji społecznych w trybie art. 31 K.p.a.

Sąd przypomniał, iż sama okoliczność zawiadomienia przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami prezydenta miasta o potrzebie wszczęcia postępowania administracyjnego i wydania decyzji nie jest równoznaczne z dopuszczeniem tej organizacji do postępowania na prawach strony w rozumieniu art. 31 § 2 K.p.a.

Zgodnie z art. 31 § 1 K.p.a. organizacja społeczna może w sprawie dotyczącej innej osoby występować z żądaniem albo wszczęcia postępowania, albo też dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

W ocenie sądu ze zgromadzonych w aktach sprawy dokumentów i wydanych decyzji nie wynika, aby decyzja prezydenta dotyczyła interesu prawnego lub obowiązku organizacji społecznej, co pozwalałoby na uznanie TOZ za stronę postępowania administracyjnego.

W takim wypadku o jej udziale w postępowaniu, jako organizacji społecznej na prawach strony, można byłoby mówić wówczas, gdyby towarzystwo zwróciło się do organu o dopuszczenie go do udziału w postępowaniu na prawach strony a prezydent, po przeanalizowaniu przesłanek zawartych w tym przepisie, wydał stosowne postanowienie.

Z akt sprawy nie wynikało jednak, aby TOZ w ogóle składało w tym postępowaniu wniosek o dopuszczenie go do udziału w sprawie.
Wyrok WSA w Krakowie z 22 grudnia 2014 r., sygn. akt II SA/Kr 1495/14, nieprawomocny

Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.