Czy kanał rewizyjny w warsztacie samochodowym jest instalacją? Jaka jest podstawa prawna poza definicją w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) - dalej p.o.ś.?


Odpowiedź:

Moim zdaniem, sam kanał rewizyjny w warsztacie samochodowym nie spełnia definicji instalacji określonej w art. 3 pkt 6 p.o.ś.

Moim zdaniem, sam kanał nie powinien być zaliczany do urządzeń technicznych, ani nie powoduje emisji. Emisje są uzależnione od wykonywanych przy jego wykorzystaniu czynności.

Urządzenie zdefiniowane jest w art. 3 pkt 42 p.o.ś.

Instalacją może być natomiast zespół urządzeń eksploatowanych w warsztacie samochodowym powiązanych technologicznie, w tym podnośniki stacjonarne, urządzenia do zdejmowania, wyważania, mycia opon, centralna instalacja zlewna oleju, mechaniczne odciągi spalin, separator ropopochodnych, stanowisko spawalnicze, blacharskie, lakiernicze itp.
Każdy inny akt prawny dotyczący przepisów ochrony środowiska odnosi definicję instalacji do p.o.ś.

Zdania w tej kwestii mogą być podzielone, ale moim zdaniem definicja instalacji nie powinna być traktowana zbyt szeroko, aby nie dojść do wniosku, że instalacją jest także lampa stacjonarna.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.