W marcu radni Jarocina podjęli uchwały, w których w miejsce zlikwidowanych dzielnic powołali sześć sołectw. Zmiana ta miała pozwolić na zaoszczędzenie części pieniędzy dzięki funduszowi sołeckiemu.

Środki z funduszu są przeznaczane na realizację przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. Według wyliczeń radnych w 2014 roku byłoby to ponad 20 tys. zł dla sołectwa. Prawo stanowi, że gmina otrzymuje zwrot części wydatków wykonanych w ramach tego funduszu z budżetu państwa.

Pod koniec kwietnia wojewoda wielkopolski wydał rozstrzygnięcia nadzorcze orzekające nieważność tych sześciu uchwał rady miejskiej w Jarocinie.

Wojewoda uznał, że miasto Jarocin, jako jedna z większych w województwie wielkopolskim jednostek organizacyjnych na prawach miejskich, nie ma umocowania prawnego do tworzenia „wiejskich” jednostek pomocniczych.

W uzasadnieniu do uchwały skarżącej decyzję wojewody radni napisali m.in.: „Zarzut wojewody powyżej przedstawiony nie może być jednak uznany za merytoryczną podstawę rozstrzygnięcia nadzorczego. Tezę tę można uznać wyłącznie za indywidualne stanowisko wojewody w tej kwestii, czy na terenie gmin miejskich mogą być tworzone sołectwa. Natomiast analizując stan prawny w tej sprawie, należy brać pod uwagę przede wszystkim literalną treść przepisu prawa (Ustawy o Samorządzie Terytorialnym – PAP), które stanowi, że +Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne+”.

Sprawę rozpatrzy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. (PAP)

kpr/ son/ jra/