Przyjęta aktualizacja jest już trzecią od czasu przyjęcia Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. Jej efektem jest ustalenie realnych terminów zakończenia inwestycji w 126 gminach na terenie całego kraju. Ma to zapobiec nakładaniu kar, które groziłyby w związku z niezrealizowaniem celów dyrektywy 91/271/EWG. Należy przypomnieć, iż zgodnie z Traktatem Akcesyjnym, wszystkie przepisy Unii Europejskiej dotyczące odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych powinny zacząć obowiązywać w Polsce od 31 grudnia 2015 r.

Jednocześnie aktualizacja zidentyfikuje opóźnienia w realizacji inwestycji. Ich przyczyną są przede wszystkim:
• przewlekłe procedury administracyjne przygotowania inwestycji,
• trudności w uzyskaniu praw własności gruntów pod inwestycje,
• długotrwałe postępowania przetargowe,
• przewlekłe procedury przygotowania i podpisywania memorandów o dofinansowanie projektów z funduszy unijnych,
• braku środków finansowych na realizację inwestycji oraz obecnego kryzysu gospodarczego.

W zdecydowanej większości wypadków opóźnienia te są na niezależne od gmin. Niemniej zapowiedziano wprowadzenie szczegółowego monitoringu dotyczącego przebiegu inwestycji. Uznano również za konieczne sporządzenie odpowiedniej ekspertyzy wskazującej na stan efektów osiągniętych w wyniku realizacji inwestycji z KPOŚK w roku 2011.


Na podstawie: www.kprm.gov.pl