Z punktu widzenia interesu wykonawcy, oprócz wnikliwego przestudiowania dokumentacji projektowej, technicznej itd., konieczne jest poważne potraktowanie treści umowy. W niej bowiem mogą pojawić się postanowienia, wykraczające poza główne dokumenty, które zwykle zajmują uwagę wykonawcy. O ile tylko są w sposób jasny wprowadzone do umowy, będą wiążące dla obu stron na etapie jej realizacji. Jednak tylko niebudząca wątpliwości, w tym tych interpretacyjnych, treść umowy, powoduje że łącznie wszystkie dokumenty stanowić będą zakres zobowiązania.

Należy podkreślić, iż wyraźne zobowiązanie umowne jest tak samo ważne, jak np. klasa betonu w dokumentacji projektowej.

Wykonawca robót budowalnych poprzez pryzmat art. 647 k.c. i art. 649 k.c., musi sobie zdawać sprawę że normy te przesądzają o tym, że umowa o roboty budowlane jest ową klamrą, która łączy pozostałe elementy opisujące przedmiot zamówienia, co nie wyklucza wprowadzenie w niej dodatkowych wymagań możliwych do wykonania w ramach uzyskanego pozwolenia na budowę.

Dlatego też często w ramach odpowiednich postanowień umowy dotyczących praw i obowiązków, mogą pojawić się odpowiednie rozwinięcia, zwłaszcza obowiązków wykonawcy. Gdy skonstruowane są w sposób konkretny, wykonawca nie ma możliwości ich ignorowania, z powołaniem się jedynie na ten zakres robót, który wskazano w dokumentacji projektowej, technicznej itd.

Zatem, wykonawca zawierając umowę zobowiązuje się do jej wykonania zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, jak i przyjmuje na siebie obowiązek wykonania umowy zgodnie z jej treścią. Tym samym zakres zobowiązania i należne wynagrodzenie, będzie ustalone treścią umowy.

Jedyną możliwością, która mogłaby mieć zastosowanie na etapie sporu, jest uprawnienie wykonawcy, który chce podważyć obowiązek wywiązania się z dodatkowego zakresu prac przewidzianych wyraźnie w umowie, do wykazania nieważności określonych postanowień umownych. Jednak skuteczne przeprowadzenie tego mechanizmu, będzie okolicznością absolutnie wyjątkową.

Dariusz Ziembiński, ekspert BCC ds. zamówień publicznych

Business Centre Club