Jak podkreśla w swoim zawiadomieniu dziennikarz, organ wykonawczy JST zakazując pracownikom instytucji samorządowych przekazywania mu jakichkolwiek informacji, w zasadzie uniemożliwia mu realizację obowiązków zawodowych. W skierowanej do prezydenta Sopotu prośbie o wyjaśnienie tej sprawy, RPO zwraca uwagę na konstytucyjne gwarancje dostępu obywateli do informacji publicznej oraz określone w ustawie o dostępie do informacji publicznej (dalej u.d.i.p.), prawo dziennikarzy do informacji o działaniach organów JST.

Jak wynika z art. 3a Prawa prasowego, w zakresie prawa dostępu prasy do informacji publicznej należy stosować przepisy u.d.i.p. Prawo dostępu do informacji publicznej dotyczy między innymi organów samorządu terytorialnego. Z kolei art. 4 ust. 1 u.p.p. znacząco poszerza katalog podmiotów zobligowanych do przekazywania prasie informacji o podmioty, których ustawa ta nie wymienia. Chodzi tu o przede wszystkim o przedsiębiorców i podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku.

Zdaniem Rzecznika, jeżeli dziennikarz kieruje swoje pytanie do organu władzy publicznej, zastosowanie znajdą przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. Z kolei gdy wniosek o informację skierowany zostanie przez dziennikarza do podmiotu niezaliczonego do sektora finansów publicznych, właściwa będzie procedura przewidziana w art. 4 prawa prasowego.
Konstytucja RP, w art. 61 gwarantuje każdemu prawo do uzyskiwania informacji publicznej. Wynikające z tego przepisu uprawnienie jest efektem zasady przejrzystości systemu sprawowania władzy (art. 2 Konstytucji RP), ustanowionej dla wykonywania społecznej kontroli władzy i zapobiegania jej nadużyciom oraz poprawiania jakości pracy administracji publicznej. Jak podkreśla w swoim piśmie RPO, regulację art. 61 uzupełniają również gwarancje swobody wypowiedzi, w tym między innymi pozyskiwana informacji (art. 54 ust. 1 Konstytucji RP).

Rzecznik zwraca również uwagę, że Sąd Najwyższy w jednym ze swoich wyroków stwierdził, iż wolność prasy w rozumieniu art. 14 Konstytucji RP pozwala nie tylko na rozpowszechnianie wiadomości i informacji, ale obejmuje także dostęp do ich legalnych źródeł. Z powyższego wynika więc, że wolność prasy chroni również jej do prawo uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej czy dostępu do posiadanych przez te podmioty dokumentów.

(rpo.gov.pl)

 

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami