Jak podkreśla RPO, wspomniana kwestia ta była przedmiotem kompleksowej analizy prawnej. W jego opinii, problem ten ma olbrzymie znaczenie dla zapewnienia przestrzegania zasady równości szans kandydatów i komitetów wyborczych. Dodatkowo negatywnie wpływa on na uczciwość i przejrzystość życia publicznego.

Zdaniem Rzecznika, działania mające znamiona agitacji, a prowadzone jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem kampanii wyborczej, mają związek z chęcią ominięcia limitów wydatków i procedur zapewniających jawność finansowania kampanii wyborczych, a przez to osiągnięcia przewagi nad pozostałymi kandydatami oraz ugrupowaniami.

W opinii RPO, w ustawodawstwie istnieje luka, znacząco utrudniająca zidentyfikowanie tego typu działań oraz skuteczne przeciwdziałanie im. Sporym problemem jest m.in. zdefiniowanie granicy pomiędzy legalną działalnością informacyjną i promocyjną danego podmiotu a niedozwoloną agitacją przed rozpoczęciem kampanii. W związku z powyższym działania takie znajdują się faktycznie poza kontrolą organów wyborczych i nie mogą powodować skutecznych sankcji.

Mając na względzie likwidację powyższych nieprawidłowości, Rzecznik zwrócił się do Przewodniczącego z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie oraz rozważenie zainicjowania koniecznych zmian w prawie wyborczym.

(rpo.gov.pl)

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Administracja Samorządowa
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów