W przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem była budowa oczyszczalni i modernizacja systemu wodno-ściekowego, zamawiający dopuścił możliwość stosowania rozwiązań równoważnych przez wykonawców. Jednocześnie wykonawca, który zamierzał zastosować urządzenia, zespoły urządzeń, kompletne instalacje lub materiały równoważne zobowiązany był dołączyć do oferty stosowne, potwierdzone przez producenta dokumenty określające dane techniczne co najmniej w zakresie odpowiadającym parametrom urządzeń, jakie zamawiający wskazał w programie funkcjonalno - użytkowym.

Zamawiający podjął decyzję o odrzuceniu oferty jednego z wykonawców, z uwagi na fakt, iż przedstawione przez niego równoważne rozwiązania, w rzeczywistości równoważnymi nie były. Wykonawca zaproponował bowiem zupełnie inne urządzenia niż wymagano, co tłumaczył zmianą całej instalacji. Zdaniem zamawiającego zupełnie inne urządzenia, nie mieszą się w pojęciu "równoważne". Tego zdania nie podzielał wykonawca, który stwierdził, iż zamawiający odrzucając jego ofertę naruszył przepisy p.z.p. Sprawa trafiła do KIO.

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, iż odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. Zdaniem Izby, autor programu funkcjonalno-użytkowego przewidział krok po kroku pewien proces technologiczny, który ma zachodzić w oczyszczalni i przyporządkował mu dany rodzaj urządzeń. Jednocześnie należało podkreślić, że zgoda na zastosowanie urządzeń równoważnych, nie oznacza zmiany przewidzianych przez zamawiającego urządzeń na zupełnie inne urządzenia, a tym samym na zmianę koncepcji działania oczyszczani, nawet jeśli w ten sposób zostanie osiągnięty ten sam lub lepszy efekt ekologiczny czy ekonomiczny.

Zgodnie z art. 29 ust. 3 p.z.p. przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający używając zatem nazwy jakiegoś konkretnego urządzenia tj. nazwy towarowej, czy nazwy producenta, nie może ograniczać dostawy danego urządzenia X wyłącznie do wskazanego urządzenia firmy A, lecz musi dopuścić także równoważne urządzenia firm B, C i D – ale nadal tego samego urządzenia X, a nie urządzenia Y czy Z.

Jak podkreślił skład orzekający w uzasadnieniu, jeśli w efekcie zamawiający pisze „prasa ślimakowa”, która jest nazwą rodzaju urządzenia, a nie nazwą producenta, podając nazwę producenta A, to równoważna jest prasa ślimakowa producenta B lub C, a nie zupełnie inne urządzenie, np. wirówka dekantacyjna. Żaden z przepisów p.z.p. nie uprawnia do odmiennych wniosków.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 sierpnia 2014 r. (KIO 1555/14).

Źródło: www.uzp.gov.pl