Lipiec jest miesiącem, w którym Rada Ministrów - na wniosek zainteresowanych samorządów - najczęściej określa nowy przebieg granic oraz nadaje lub odbiera konkretnym miejscowościom status miasta. Częściowo uwzględniony przez rząd wniosek Opola, dotyczący powiększenie terytorium miasta wywołał jednak liczne protesty. Na taki stan rzeczy wpłynął między innymi fakt, że Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w przeddzień posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, w trakcie którego miała zostać wydana opinia w tej kwestii.

Swoje rozgoryczenie i sprzeciw wobec zaistniałej sytuacji wyraził między innymi współprowadzący pod nieobecność prezydenta Krzysztofa Żuka obrady - Andrzej Porawski. Jego zdaniem wymiar konfliktu związanego ze zmianą granic Opola, powinien stanowić podstawę do zmiany obowiązujących obecnie procedur. W opinii samorządowców obowiązek konsultacji powinien być realizowany na zainteresowanym obszarze w taki sposób, aby wszyscy jego mieszkańcy mogli wyrazić swoją opinię w kwestii, której ma dotyczyć zmiana.

W trakcie posiedzenia postulowano również o złagodzenia skutków finansowych dla gmin, które w skutek zmian stracą fragment swojego terytorium. W opinii samorządów, konieczne jest wpisanie w system sposobności kompensowania skutków finansowych. Nawet bowiem przy dobrej woli oraz akceptacji zainteresowanych, zmniejszona gmina może mieć problemy związane choćby ze spłatą kredytów. Konieczne wydaje się więc przygotowanie w tej kwestii systemowego rozwiązania.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji - Sebastian Chwałek - wcześniejsze przyjęcie przez rząd rozporządzenia uzasadniał przyspieszeniem o tydzień lipcowego posiedzenia Komisji ze względu na Światowe Dni Młodzieży.

Biorąc pod uwagę, że posiedzenia rządu odbywają się we wtorki, odbycie się następnego spotkania stało więc pod znakiem zapytania. Jeżeli rozporządzenie nie zostało przyjęte, Rada Ministrów nie dotrzymałaby ustawowego terminu.


W trakcie swojego wystąpienia wiceminister podkreślił, że warto debatować na temat zmiany zasad związanych ze zwiększeniem roli konsultacji. Odnosząc się jednak do konfliktu opolskiego zwrócił uwagę, iż poszerzaniu kilka lat temu granic Rzeszowa również towarzyszyły ogromne wątpliwości. Obecnie jednak składane są kolejne wnioski o zwiększenie terytorium Rzeszowa, które jak podkreśla Tadeusz Ferenc - prezydent tego miasta - dobrze na tym wyszło.

Wiceminister starał się przekonać obecne na spotkaniu osoby, iż powiększenie Opola przyniesie korzyści zarówno miastu, jak okolicznym gminom. Rada Ministrów otrzymała ponadto zapewnienie prezydenta miasta, iż ten postara się zrekompensować gminom ewentualne ubytki finansowe. Prezydent obiecał również ,że będzie śledził sytuację samorządów oraz jego mieszkańców.


Obecny na posiedzeniu Adam Struzik - marszałek mazowiecki - zgłosił w imieniu Związku Województw RP sprzeciw w kwestii rozszerzenia granic miasta, mimo braku akceptacji społecznej dla takiego rozwiązania. Jego zdaniem dokonanie zmiany granic gmin wbrew woli mieszkańców przyłączanych fragmentów samorządów narusza EKSL. Marszałek oznajmił ponadto, że zostanie skierowany wniosek do Trybunału Konstytucyjnego i instytucji europejskich (między innymi Komitetu Regionów).

Podobne stanowisko zajął wicemarszałek opolski - Roman Kolek. Jego zdaniem, w kwestii opolskiej doszło do zawłaszczania terenów gmin, które są doskonale zagospodarowane i zintegrowane. Ich mieszkańcy od wielu miesięcy sprzeciwiają się inicjatywie prezydenta Opola. W opinii wicemarszałka najlepszym rozwiązaniem byłoby odroczenie wprowadzenia zmian o rok.

Pozwoliłoby to na dokładne przedyskutowanie kwestii rozszerzenia granic miasta.

(zmp.poznan.pl)
  

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami