Pisaliśmy o tym również:
Zarówno projekt rysunku jak i projekt tekstu planu miejscowego muszą zawierać to samo nazewnictwo i oznaczenia (KN.I-8.0911-34/10)
 
Rozstrzygnięcie nadzorcze
 
z dnia 11 lutego 2010 r.
 
Wojewoda Wielkopolski
 
KN.I-8.0911-34/10
 
 
 
Sentencja
 
Działając na podstawie przepisu art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) orzekam nieważność uchwały Nr XXXVI/324/09 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz części wsi Perzyny i Nowy Dwór w obszarze działki nr ewidencyjny 1033, 1035, 1036 oraz części działki o nr ewidencyjnym 1034 w Zbąszyniu- ze względu na istotne naruszenie prawa.
 
Uzasadnienie faktyczne
 
Uchwałą Nr XXXVI/324/09 Rada Miejska w Zbąszyniu z dnia 18 grudnia 2009 roku dokonała zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz części wsi Perzyny i Nowy Dwór w obszarze działek o nr ewidencyjny 1033, 1035, 1036 oraz części działki o nr ewidencyjnym 1034 w Zbąszyniu.

Uchwała została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu dnia 14 stycznia 2010 roku.

Powyższą uchwałę podjęto na podstawie przepisu art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.).

Dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały - organ nadzoru stwierdził, co następuje:
Zgodnie z zasadą wyrażoną w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 1997 roku (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) organy władzy publicznej (niewątpliwie i organy jednostek samorządu terytorialnego) działają na podstawie i w granicach prawa. Działalność organów gminy opiera się w granicach określonych przepisami prawa i realizowana jest wyłącznie w ramach przez przepisy określonych. Powyższa zasada, odnosząca się do wszelkiej działalności organów jednostek samorządu terytorialnego rozciąga się także na uchwałodawczą działalność samorządu terytorialnego.

Zgodnie z przepisem art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) w celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz sposobów ich zagospodarowania i zabudowy, rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Integralną częścią tej uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego projektem planu (art. 14 ust. 2 ww. ustawy).

Uchwałą nr XVIII/162/08 z dnia 12 czerwca 2008 r. Rada Miejska w Zbąszyniu przystąpiła do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz części wsi Perzyny i Nowy Dwór. Zgodnie z załącznikami graficznymi do tej uchwały, teren objęty zmianą planu dotyczył m. in. działek nr 1033, 1035, 1036, 1371/2. Następnie uchwałą nr XX/182/08 z dnia 22 września 2008 r. Rada Miejska Zbąszynia podjęła uchwałę o zmianie ww. uchwały w części dotyczącej obszaru objętego zmianą planu tylko w odniesieniu do działki nr 1371/2 (zmniejszono zakres terenu objętego zmianą planu). Po podjęciu powyższych uchwał Burmistrz Zbąszynia przystąpił do czynności wynikających z przepisu art. 17 pkt 1, 2, 3, 4, 6a ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym. Organ wykonawczy kontynuował procedurę sporządzania planu także dla części działki nr 1034, pomimo że teren ten nie został objęty uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu. Dopiero w dniu 8 września 2009 roku Rada Miejska podjęła kolejną uchwałę (nr XXXI/284/09), zmieniającą uchwałę nr XVIII/162/08 z dnia 12 czerwca 2008 r. w części dotyczącej obszaru objętego zmianą planu poprzez dodanie części działek 1026/3 i 1034. Powyższe uchybienie stanowi niewątpliwie istotne naruszenie trybu sporządzania planu miejscowego określonego w art. 17 przedmiotowej ustawy.

W myśl przepisu art. 17 pkt 5 ustawy czynnością procedury planistycznej następującą kolejno po sporządzeniu projektu zmiany planu jest opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu. Jak wynika z przedstawionej w sprawie dokumentacji prognoza skutków finansowych została opracowana dopiero w grudniu 2009 roku, czyli krótko przed uchwaleniem zmiany planu.

Zgodnie z przepisem § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 163, poz. 1587) - zwanego dalej rozporządzeniem- w projekcie planu miejscowego stosuje się nazewnictwo i oznaczenia umożliwiające jednoznaczne powiązanie projektu rysunku planu miejscowego z projektem tekstu planu miejscowego.

W odniesieniu do przedmiotowej zmiany planu w części graficznej uchwały brak jest oznaczeń graficznych odnoszących się do zapisów rozdziału 5 § 13 tekstu uchwały, tj. do terenów objętych ochroną układu urbanistyczno - architektonicznego miasta Zbąszynia, wpisanego do rejestru zabytków. Z zapisów planu nie wynika bowiem czy działki nr 1033, 1035, 1036 oraz część działki 1034 położone są w ww. obszarze. Analogiczna sytuacja ma miejsce w odniesieniu do zapisów rozdziału 8 § 19 uchwały, dotyczącego terenów chronionych przyrodniczo. Zarówno z tekstu planu jak i z rysunku nie wynika, czy na terenie objętym zmianą planu znajdują się obszary objęte ochroną.

Ponadto zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 10.. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w planie miejscowym określa się obowiązkowo zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, wśród których - zgodnie z § 4 pkt 9 lit "c" rozporządzenia - winno określić się wskaźniki w zakresie komunikacji, w szczególności ilość miejsc parkingowych w stosunku do ilości mieszkań lub ilości zatrudnionych albo powierzchni obiektów usługowych i produkcyjnych. Pomimo ustalenia w planie przeznaczenia terenu pod funkcję KS/U - tj. tereny parkingów i zabudowy usługowej, nie dopełniono obowiązku wynikającego z ww. przepisów. Zapis w rozdziale 7 § 17 uchwały, zakazujący na terenie KS/U "lokalizacji obiektów innych niż miejsca postojowe dla samochodów osobowych, obiekty małej architektury, budynki przeznaczone na cele nieuciążliwej działalności usługowej i sieci infrastruktury technicznej", nie stanowi o konieczności zlokalizowania na tym terenie miejsc parkingowych jak również w żaden sposób nie określa ich ilości.

Stosownie do przepisu § 4 pkt 9 lit. "b" rozporządzenia w tekście planu powinny znaleźć się także ustalenia dotyczące określenia warunków powiązań układu komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym. Zapisy analizowanej zmiany planu w tym zakresie odnoszą się tylko do sieci infrastruktury technicznej. Brak odniesienia do układu powiązań służących obsłudze komunikacyjnej terenu planu.

Mając na uwadze powyższe niniejsze rozstrzygniecie jest w pełni uzasadnione.

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni od daty jego doręczenia za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.