Pisaliśmy o tym również:
Prawo do odstąpienia od przetargu musi wynikać bezpośrednio z przepisu prawa

Rozstrzygnięcie nadzorcze
 
z dnia 26 maja 2009 r.
 
Wojewoda Mazowiecki
 
LEX-R.0911/16/09
 
Prawo do odstąpienia od przetargu musi wynikać bezpośrednio z przepisu prawa, art. 37 ust. 2 pkt 6 u.g.n. nie jest podstawą do sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
LEX nr 585566
585566
 
 
Sentencja
 
Na podstawie art. 91 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządnie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 223, poz. 1458)
stwierdzam nieważność
uchwały Rady Gminy Klwów z dnia 28 kwietnia 2009 r. nr XXVI/176/2009 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy.
 
Uzasadnienie faktyczne
 
Rada Gminy Klwów podjęła uchwałę z dnia 28 kwietnia 2009 r. nr XXVI/176/2009 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy.

Jako podstawę prawną uchwały wskazano art. 18 ust. 2 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 27, 28 ust. 1 i art. 32 oraz art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.). W § 2 ww. uchwały Rada wskazała, iż sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W toku kontroli legalności przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził, że uchwała narusza obowiązujące przepisy prawa. Zdaniem organu nadzoru został naruszony art. 37 ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.).

Zgodnie z treścią art. 37 ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, gdy:
1) sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego;
2) przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.

Z uzasadnienia do uchwały Rady Gminy nr XXVI/176/2009 oraz załączonych do niej map wynika, iż nieruchomości będące przedmiotem zbycia, tj. (...), miałyby zostać sprzedane użytkownikowi wieczystemu działki nr (...) Panu M.Ś. w drodze bezprzetargowej, tylko z tego powodu, aby ten zrezygnował ze służebności przejazdu i przychodu, jaka jest ustanowiona na jego rzecz na nieruchomości oznaczonej (...).

Ustawa o gospodarce nieruchomościami jako generalną zasadę wprowadza obowiązek przetargowego zbywania nieruchomości. Prawo do odstąpienia od przetargu musi wynikać bezpośrednio z przepisu prawa. Wskazany przez Radę Miejską art. 37 ust. 2 pkt 6 nie jest zdaniem organu nadzoru podstawą do sprzedaży nieruchomości Panu M.Ś. w drodze bezprzetargowej. Okoliczność, że sprzedaż wskazanych nieruchomości doprowadzi do zwolnienia z ustanowionej służebności nieruchomość oznaczoną nr (...), a tym samym zapewni bezpieczeństwo dzieciom przebywającym na placu zabaw przy przedszkolu tworzonym na nieruchomości (...) nie spełnia żadnej z przesłanek wynikających z ust. 2 art. 37 ustawy, a w szczególności tych wskazanych przez Radę, tj. ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy. Zatem Rada Gminy nie miała podstaw prawnych do wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu.

Na marginesie wskazać jedynie należy, iż m.in. zgodnie z treścią art. 291 kodeksu cywilnego, jeżeli po ustanowieniu służebności gruntowej powstanie ważna potrzeba gospodarcza, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać za wynagrodzeniem zmiany treści lub sposobu wykonywania służebności, chyba że żądana zmiana przyniosłaby niewspółmierny uszczerbek nieruchomości władnącej. Wobec czego, Rada Gminy posiada przewidziane prawem możliwości zmiany służebności ustanowionej na rzecz użytkownika wieczystego działki nr (...) Pana M.Ś., choćby poprzez zmianę tej służebności i ustanowienie jej na nieruchomości (...), a tym samym zwolnienie nieruchomości (...) z ciążącej na niej służebności.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze Radzie przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od daty doręczeniu wnoszona za moim pośrednictwem.

Informuję, że rozstrzygnięcie nadzorcze wstrzymuje wykonanie uchwały z mocy prawa, w zakresie objętym stwierdzeniem, z dniem jego doręczenia.