Pisaliśmy o tym również:
Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych a obowiązki kierowników aptekLubel.10.38.857
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NK.II.0911-78/10
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 25 lutego 2010 r.
stwierdzające nieważność uchwały Nr XLI-265/2010 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kraśnickiego, w części obejmującej jej § 2 i § 3.
(Lublin, dnia 30 marca 2010 r.)
Na podstawie art. 79 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zm.)
stwierdzam nieważność
uchwały Nr XLI-265/2010 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kraśnickiego, w części obejmującej jej § 2 i § 3.
UZASADNIENIE
Uchwała Nr XLI-265/2010 Rady Powiatu w Kraśniku została doręczona organowi nadzoru w dniu 29 stycznia 2010r.
Przedmiotowa uchwała została podjęta na podstawie art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.).

Zgodnie z brzmieniem powołanego przepisu rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa, w drodze uchwały, rada powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego.
W § 2 przedmiotowej uchwały Rada Powiatu w Kraśniku określiła, iż:
 1. Zobowiązuje się kierowników aptek wymienionych w Załączniku Nr 2 do uchwały do wystawiania w witrynach aptek, aktualnych informacji o aptece pełniącej dyżur, o którym mowa w § 1 ust. 2.
 2. W przypadku, kiedy apteka nie będzie mogła pełnić dyżuru, o którym mowa w § 1 ust. 2, w ustalonym terminie, zobowiązuje się kierownika apteki do zorganizowania we własnym zakresie zastępstwa.
 3. Zobowiązuje się kierownika apteki, o której mowa w ust. 2, do powiadomienia o planowanych zmianach Starostwo Powiatowe w Kraśniku, kierowników wszystkich aptek znajdujących się na terenie miasta Kraśnik oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku, nie później niż na 7 dni przed planowaną zmianą.
 4. Każdy przypadek nie wywiązania się z warunków, o których mowa w ust. 1, 2, i 3 zostanie zgłoszony do Lubelskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.
 5. Zastępstwa, o których mowa w ust. 2, nie powodują zmian w harmonogramie dyżurów aptek, określonych w Załączniku Nr 2 do uchwały.

Kierownik /właściciel/ apteki ogólnodostępnej, która zostanie otwarta po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, przedkłada Zarządowi Powiatu, nie później niż 14 dni przed dniem otwarcia apteki, informację o rozkładzie godzin pracy apteki (§ 3 przedmiotowej uchwały).

W ocenie organu nadzoru, wprowadzając powyższe regulacje Rada Powiatu w Kraśniku przekroczyła zakres udzielonego jej w art. 94 ust. 2 Prawa farmaceutycznego upoważnienia, w świetle którego rada powiatu władna jest określić w uchwale jedynie rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie. W zakresie tak przyznanego upoważnienia nie mieści się kompetencja do zobowiązania kierowników aptek do wystawiania w witrynach aptek, aktualnych informacji o aptece pełniącej dyżur, do zorganizowania we własnym zakresie zastępstwa oraz do powiadomienia o planowanych zmianach Starostwo Powiatowe w Kraśniku, kierowników wszystkich aptek znajdujących się na terenie miasta Kraśnik oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku.

Regulacja § 3 przedmiotowej uchwały również wykracza poza zakres przyznanego radzie upoważnienia.
Zgodnie z art. 7 Konstytucji RP organy władzy publicznej działają w granicach i na podstawie prawa. Oznacza to, iż każda norma kompetencyjna musi być tak realizowana, aby nie naruszała innych przepisów ustawy. Zakres upoważnienia musi być zawsze ustalany przez pryzmat zasad demokratycznego państwa prawnego, działania w granicach i na podstawie prawa oraz innych przepisów regulujących daną dziedzinę.

Realizując kompetencję organ stanowiący musi ściśle uwzględniać wytyczne zawarte w upoważnieniu. Odstąpienie od tej zasady narusza związek formalny i materialny pomiędzy aktem wykonawczym, a ustawą, co z reguły stanowi istotne naruszenia prawa. Zarówno w doktrynie, jak również w orzecznictwie ugruntował się pogląd dotyczący dyrektyw wykładni norm o charakterze kompetencyjnym. Naczelną zasadą prawa administracyjnego jest zakaz domniemania kompetencji. Ponadto należy podkreślić, iż normy kompetencyjne powinny być interpretowane w sposób ścisły, literalny. Jednocześnie zakazuje się dokonywania wykładni rozszerzającej przepisów kompetencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji w drodze analogii (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2000 r. K 25/99, OTK 2000/5/141).

Jeżeli organ stanowiący wychodzi poza wytyczne zawarte w upoważnieniu mamy do czynienia z przekroczeniem kompetencji, co musi skutkować zastosowaniem środków nadzorczych, bowiem Rada unormowała stany, których normować nie może. W tym przypadku Rada przekroczyła ustawową kompetencję.

W tym stanie rzeczy, stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLI-265/2010 we wskazanym zakresie jest uzasadnione.
Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, złożona za moim pośrednictwem w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.
Otrzymują:
 1) Starosta Kraśnicki
 2) Przewodniczący Rady Powiatu w Kraśniku