Celem rozporządzenia jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylającej dyrektywę Rady 93/76/EWG (Dz. Urz. UE L 114 z 27.04.2006, str. 64).


Rozporządzenie określa szczegółowo 1) wielkość i sposób obliczania ilości energii pierwotnej odpowiadającej wartości świadectwa efektywności energetycznej, 2) sposób uwzględniania w kalkulacji cen energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego (ustalanych w taryfach przedsiębiorstw energetycznych) kosztów uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej oraz poniesionej opłaty zastępczej, 3) wysokość jednostkowej opłaty zastępczej, 4) współczynniki sprawności procesów przetworzenia energii pierwotnej w energię finalną.


Nowe przepisy oddziaływać będą na szeroki krąg podmiotów, m.in. na osoby zajmujące się wytwarzaniem energii, jej obrotem, transportem i sprzedażą oraz na tzw. odbiorców końcowych, tj. podmioty dokonujące zakupu energii na własnego użytek, przede wszystkim osoby fizyczne i prawne oraz jednostki sektora finansów publicznych (m.in. jednostki samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej).

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 września 2012 r. w sprawie sposobu obliczania ilości energii pierwotnej odpowiadającej wartości świadectwa efektywności energetycznej oraz wysokości jednostkowej opłaty zastępczej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1039)