Odpowiedź

Akt prawny ustawy o finansach publicznych określa maksymalną wysokość dofinansowania zadań własnych, wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, dopuszczając jednak wyjątki wynikające z odrębnych przepisów.

Uzasadnienie

W zapisie art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych ustawodawca określił maksymalny poziom dofinansowania z budżetu państwa zadań własnych, leżących w gestii jednostek samorządu terytorialnego. Kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej. W przedmiotowej sytuacji należy więc uznać, że jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek sfinansowania 20% realizowanego zadania. Zgodnie z zapisem art. 127 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych dotacje celowe są to środki przeznaczone m.in. na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego. Warto jednak wspomnieć, że poruszony przez autora pytania problem budzi szereg wątpliwości w praktyce. Zapis art. 128 ustawy o finansach publicznych wprowadził wiele niejasności i był przedmiotem rozważań m.in. Ministerstwa Edukacji Narodowej – wprawdzie odnoszącym się do stypendiów i zasiłków szkolnych, niemniej zachowującym aktualność również na gruncie rozpatrywanej kwestii. MEN w piśmie z dnia 23 lipca 2010 r. (znak: DZSE-BKO-045-57/2010) uznało, że dotowanie stypendiów i zasiłków szkolnych nie jest objęte wymogiem finansowania przez gminy co najmniej 20% kosztów realizacji zadania. MEN w szerokim uzasadnieniu swojego stanowiska, uznaje, że stosowanie zapisu art. 128 ustawy o finansach publicznych mogłoby spowodować zmniejszenie wydatków na stypendia i zasiłki uczniowskie – ze względu na fakt, iż gmina nie będzie w stanie dofinansować proporcjonalnego wzrostu dotacji. Wobec powyższego, trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi i myślę, że w tej kwestii wskazane byłoby zasięgnąć opinii MEN. W praktyce samorządy planują 20% wkładu własnego – jest to z pewnością bezpieczniejsze dla oceny prawidłowości wykorzystania dotacji.


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)