Inspektor nadzoru budowlanego nakazał skarżącemu rozbiórkę samowolnie budowanego budynku służącego rekreacji indywidualnej. Skarżący zaskarżył do NSA wyrok sądu I instancji, utrzymujący decyzję inspektora w mocy.

NSA uznał, że taki wniosek jest jak najbardziej dopuszczalny. Sąd może na wniosek skarżącego wstrzymać wykonanie zaskarżonego aktu, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo, że wykonanie mogłoby wyrządzić znaczną szkodę lub spowodować trudne do odwrócenia skutki. Przesłanki tego rodzaju należy wiązać w szczególności z wykonaniem aktu administracyjnego zaskarżonego do sądu, gdy skarga zostanie następnie uwzględniona. Wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji jest jednym ze środków procesowych dla obrony interesów własnych wnioskodawcy. W ocenie NSA przesłanki wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji zostały w niniejszej sprawie spełnione. W sprawie zasadnicze znaczenie miała okoliczność, że zaskarżona decyzja nakłada obowiązek wykonania nakazu rozbiórki budynku. Rozbiórka budynku z reguły łączy się z niebezpieczeństwem powstania szkody lub trudnych do odwrócenia skutków, a to z tego powodu, że w razie uwzględnienia skargi może okazać się, iż nie było podstaw do nakazania rozbiórki, a wobec tego może powstać kwestia powrotu do stanu poprzedniego, co niewątpliwie będzie wiązało się z koniecznością poniesienia znacznych kosztów.