Nadleśnictwo projektuje drogę leśną wewnętrzną wraz z przepustami oraz rowami po obu stronach drogi, które mają służyć do jej odwodnienia. Realizacja przedsięwzięcia zamyka się w granicach działek, które należą do nadleśnictwa.

Czy w tym przypadku nadleśnictwo powinno uzyskać pozwolenie wodnoprawne na wykonanie rowów oraz odprowadzanie wód pochodzących z drogi do rowów?

Nadleśnictwo twierdzi, że przedsięwzięcie to polega na odwodnieniu obiektu budowlanego, na które zgodnie z art. 124 pkt 6 Prawa wodnego nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Odpowiedź

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego jest niezbędne, gdyż rowy są urządzeniami wodnymi wymienionymi w art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. a Prawa wodnego , a wykonanie urządzeń wodnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (art. 122 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego ). Rowy przydrożne nie służą wyłącznie do odwodnienia drogi (obiektu budowlanego), lecz odwadniają również tereny przyległe do rowów.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.)