W sprawozdaniu za 2016 r. zamawiający zobowiązani są uwzględnić wszystkie zamówienia udzielone od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., w tym także zamówienia udzielone z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy Pzp na podstawie przepisów, o których mowa w tabeli X wzoru rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach.

W świetle definicji zamówienia publicznego, zawartej w art. 2 pkt 13 ustawy Pzp, pod pojęciem „udzielenie zamówienia” należy rozumieć zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. A zatem, dla powstania obowiązku sprawozdawczego za dany rok decydujące znaczenie ma data zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Sprawozdanie z zamówień publicznych udzielonych w 2016 r. >>>

W związku z tym, w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach przekazywanym za 2016 r., w części dotyczącej udzielonych zamówień (tj. tabele II – X) należy zawrzeć informacje o zamówieniach, w odniesieniu do których umowa została podpisana w 2016 r. Powyższa zasada dotyczy zarówno umów w sprawie zamówień publicznych zawartych na czas określony, jak i na czas nieokreślony.

Źródło: www.uzp.gov.pl

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Zamówienia Publiczne
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów