Sprawozdania finansowe, które powinny być przekazane w formie papierowej do 30 kwietnia:
- bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- łączny bilans obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
- łączny rachunek zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
- łączne zestawienie zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

(rio.opole.pl)