RIO przypomina, iż nadzorem objęte są uchwały dotyczące:

1) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki takiej opłaty ( art.6 ust.2 , art. 6 k ust.1 pkt 1, art. 6j ustawy) oraz w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (art.6 k ust. 1 pkt 2 ustawy),
2) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( art.61 ustawy),
3) określania wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości


Ostatecznym terminem ich podjęcia przez rady gmin jest 31 grudnia 2012 r, zaś ostatecznym terminem ich wejścia w życie jest 30 czerwca 2012 r. Niewywiązanie się z tego obowiązku skutkować będzie wezwaniem przez wojewodę do podjęcia uchwał, wraz z wyznaczeniem terminu do dokonania czynności.. Po bezskutecznym upływie tego terminu wojewoda wyda w tej sprawie zarządzenie zastępcze.


RIO zwraca również uwagę, iż „gmina przed podjęciem uchwały określającej wysokość stawki opłaty powinna podjąć prace nad ustaleniem kosztów funkcjonowania systemu, które obejmują stosownie do art.6r ust.2 ustawy planowane koszty : odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; obsługi administracyjnej tego systemu. Zaplanowane w projekcie budżetu dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny być przeznaczone na pokrycie wyżej wymienionych wydatków.”


Przypomniano także, że w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku nie zamieszczono delegacji do wprowadzania inkasa dla pobierania w/w opłat.

Źródło: http://bip.warszawa.rio.gov.pl