Jak można przeczytać na stronie RIO, 22 lipca upływa termin złożenia przez zarząd j.s.t., w formie dokumentu i w formie elektronicznej, zbiorczych sprawozdań budżetowych za II kwartał 2013 roku:
- miesięcznego sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - Rb-27S,
- miesięcznego sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - Rb-28S,
- kwartalnegp sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego - Rb-NDS,
- półrocznego sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych - Rb-30S,
- półrocznego sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – Rb-34S,
- kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - Rb-Z,
- kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N.

Należy pamiętać, że przekazywanie sprawozdań wyłącznie w formie elektronicznej, jest możliwe tylko wtedy, gdy autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści będą zagwarantowane bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. j.t. z 2013 r., poz. 262), weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Natomiast 28 lipca br. upływa termin złożenia zbiorczych sprawozdań w zakresie jednostek posiadających osobowość prawną oraz pozostałych jednostek w stosunku do których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego za II kwartał 2013 roku. Zarząd j.s.t. składa do RIO w formie dokumentu i formie elektronicznej następujące sprawozdania:
- kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - Rb-Z,
- kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N.