Najbliższe terminy w sprawozdawczości:

10 kwietnia - termin złożenia przez zarząd j.s.t. do dysponenta i RIO kwartalnego sprawozdania z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - Rb-27ZZ za I kwartał 2013 roku (RIO otrzymuje sprawozdanie w formie dokumentu do wiadomości).

15 kwietnia - termin złożenia przez zarząd j.s.t. do dysponenta i RIO kwartalnego sprawozdania o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-50 za I kwartał 2013 roku (RIO otrzymuje sprawozdanie w formie dokumentu do wiadomości).