W komunikacie opublikowanym na stronie internetowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przypomniano, iż do złożenia skonsolidowanego bilansu zobowiązany jest zarząd j.s.t. (czyli również wójt, burmistrz bądź prezydent miasta). Czynności tej należy dokonać zarówno w formie pisemnej jak i w formie dokumentu elektronicznego, z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@.


Jednocześnie RIO informuje, że przekazywanie skonsolidowanego bilansu wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego, jest możliwe tylko wtedy, gdy autentyczność jego pochodzenia i integralność jego treści będą zagwarantowane bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (DzU z 2013 r. poz. 262, j.t.), weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Źródło: rio.opole.pl